29 Dec 2014
December 29, 2014

ASC đạt dấu mốc quan trọng

0 Comment

Hội đồng quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC) công bố dự án tập hợp 8 tiêu chuẩn nuôi thành một tiêu chuẩn ASC nòng cốt. Hội đồng có kế hoạch cân đối các tiêu chí nhưng vẫn duy trì các yêu cầu cụ thể về phương pháp sản xuất hoặc loài cần thiết.

Dự án đã được triển khai tuần này và sẽ xem xét các tiêu chuẩn nuôi ASC hiện nay để xác định sự tương đồng giữa chúng. Tiêu chuẩn cốt lõi sẽ bao gồm các yêu cầu giống loài. Các yêu cầu cụ thể về sản xuất và loài sẽ được đề cập trong mục lục liên quan.

“Các tiêu chuẩn hiện nay gồm 12 nhóm loài được giao dịch nhiều nhất”, Bas Geerts, Giám đốc Tiêu chuẩn ASC cho biết. “Tuy nhiên, để thực sự phát triển tầm nhìn, cần phải bổ sung thêm nhiều loài hơn càng sớm càng tốt. Với một tiêu chuẩn cốt lõi, việc phát triển thêm các loài khác nữa sẽ hiệu quả hơn”.

Việc kết hợp các tiêu chuẩn cũng sẽ rút ngắn thời gian đưa sản phẩm được chứng nhận của các loài mới cho thị trường, Geerts cho biết. “Ngoài ra, với 2 năm rưỡi kinh nghiệm về các tiêu chuẩn, chúng tôi đã xác định các khu vực cải tạo đối với các loài chúng tôi đang chứng nhận hiện nay, quan trọng nhất là đảm bảo một cách tiếp cận nhất quán hơn giữa các loài.”

“Nói chung, chúng tôi dự kiến toàn bộ quá trình  hiệu quả hơn và hữu ích hơn trong tương lai. Và điều này sẽ cho phép chúng tôi khuyến khích thêm sự thay đổi tích cực trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản toàn cầu một cách rõ ràng và nhất quán, “ông nói.

Seafoodsource