Công ty Avanti Feeds Limited đã trở thành công ty thứ 3 của Ấn Độ đạt chứng nhận Thực hành Nuôi trồng thủy sản tôi ưu (BAP) cấp độ 4 sao dành cho tôm và bất kỳ loài nào, Liên minh Nuôi trồng thủy sản Toàn cầu cho biết.

Chứng nhận BAP chứng tỏ các nhà máy chế biến, trại nuôi, trại sản xuất giống và nhà máy thức ăn từ một công ty đều đã đạt chứng nhận BAP.

“Avanti Feeds luôn luôn đẩy mạnh sự phát triển bền vững và tính tin cậy trong nuôi trồng thủy sản và nằm trong nỗ lực này, công ty đã có nhà máy chế biến và nhà máy thức ăn đạt chứng nhận BAP”.

Việc Avanti Feeds đạt chứng nhận BAP cấp độ 4 sao khẳng định rằng công ty đã mua tôm từ các trại nuôi và trại sản xuất giống đạt chứng nhận BAP.

Avanti Feeds là công ty thứ 3 của Ấn Độ đạt chứng nhận BAP 4 sao chỉ trong 1 tháng. Penver Products LTd và Suryamitra Exim (P) Ltd. là hai công ty khác của Ấn Độ đạt chứng nhận BAP cấp độ 4 sao.

Fis