01 Aug 2014
August 1, 2014

Diện tích nuôi tôm tăng nhanh

0 Comment

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, hiện cả nước đã thả nuôi 638.422,7 ha tôm, đạt 95,4% kế hoạch năm và bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, hiện cả nước đã thả nuôi 638.422,7 ha tôm, đạt 95,4% kế hoạch năm và bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Trong đó, diện tích nuôi tôm sú đạt 558,730 ha (nuôi thâm canh, bán thâm canh 23.706 ha, chiếm 4,2%; nuôi quảng canh 535.039 ha, chiếm 95,8%).

 

Diện tích nuôi tôm chân trắng là 79.630 ha, đạt 113,8% kế hoạch năm 2014 (nuôi thâm canh, bán thâm canh 66.339,7 ha, chiếm 82,4%; nuôi quảng canh 13.278,06 ha, chiếm 16,5%; nuôi tôm trên cát 819 ha, chiếm 1%).

 

Hiện cả nước đã thu hoạch 258.730 tấn tôm nuôi (đạt 46,1% kế hoạch năm 2014 và bằng 253,9% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó, tôm sú 113.309 tấn, tôm chân trắng 149.507 tấn.

 

Theo báo Đất Việt