Ngân hàng nhà nước sẽ tái cấp vốn, lãi suất 0% cho khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Với điều kiện khách hàng đó đã trả nợ tổ chức tín dụng đến ngày 31-12-2013.

Đây là nội dung chính có trong thông tư số Thông tư số 26/2014/TT-NHNN quy định về việc NHNN tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng VN theo Quyết định 540/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra.

Mức tái cấp vốn của NHNN đối với tổ chức tín dụng tương ứng với số tiền tổ chức tín dụng đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng. Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được gia hạn tự động hàng năm với tổng thời gian là ba năm.

Thông tư có hiệu lực từ 1-11-2014.

Theo Tuổi Trẻ