Đề tài Nghiên cứu khả năng thích nghi của cá tầm trong điều kiện nuôi tại Cao Bằng, do Viện Nuôi trồng thủy sản 1 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chủ trì được nghiệm thu.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, các nhà khoa học tham gia đề tài đã làm chủ quy trình nuôi cá tầm. Đề tài đã lắp đặt được 5 bể nuôi cá tầm thương phẩm tại Cao Bằng theo đúng thiết kế.

Tập huấn về kỹ thuật vận hành hệ thống cấp thoát nước bể nuôi, kỹ thuật nuôi cá tầm Siberi thương phẩm, các biện pháp làm sạch môi trường, quản lý sức khỏe cá nuôi.

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá tầm Siberi trong điều kiện nuôi tại Cao Bằng…

Kết quả nghiên cứu cho thấy Cao Bằng là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển nuôi cá tầm với các điều kiện tự nhiên ưu đãi về nguồn nước lạnh phong phú.

Theo Dân Việt