HĐQT của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC – HNX) đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Năm 2015, NGC đặt kế hoạch doanh thu tiêu thụ đạt hơn 235,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến đạt hơn 5 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 12% – 15%.

9 tháng đầu năm 2014, NGC đã lãi ròng 9,5 tỷ đồng, gấp 3 lần kế hoạch năm 2014 (3,2 tỷ đồng). Như vậy, kế hoạch đề xuất cho năm 2015 cũng thấp hơn tương đối so với kết quả 9 tháng đầu năm 2014 của công ty. Hiện NGC chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2014.

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên đến nay công ty vẫn chưa thực hiện. HĐQT giao cho Ban giám đốc công ty tiến hành lập phương án cụ thể và hoàn thành trước khi tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.

Bên cạnh đó, HĐQT của NGC còn thông qua việc giao quyền cho ông Huỳnh Châu Sang chức vụ Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc giao dịch vay vốn các ngân hàng, tổ chức tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD. Chịu trách nhiệm về việc bảo toàn vốn, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Hạn mức dư nợ tối đa là 65 tỷ đồng.

 

Theo NDH