Pháp công bố kế hoạch ra mắt nhãn sinh thái thủy sản mới do nhu cầu của ngành khai thác thủy sản cần một nhãn hiệu dễ nhận diện bởi công chúng, nhưng khác với các nhãn hiệu tư nhân hiện nay.

Nhãn hiệu mới này phù hợp với hướng dẫn của Tổ chức Nông lương Liên hiệp Quốc đối với nghề khai thác thủy sản bền vững (1995) cùng với nhãn sinh thái (2009) và đã được bổ sung thêm các tiêu chí kinh tế và xã hội để giải quyết các vấn đề khác nhau của sự phát triển bền vững.

Trong một thông cáo báo chí, France Agrimer cho biết, bốn vấn đề đã được xác định là hệ sinh thái, môi trường, xã hội và “chất lượng”.

Những nguyên tắc này sau đó được bổ sung theo kế hoạch kiểm soát khung, trong đó xác định quy trình kiểm soát và chứng nhận nội bộ.

Những nguyên tắc này sẽ do các cơ quan chứng nhận thực hiện cho các ứng viên và các nghề cá đạt chứng nhận cũng như các nhà điều hành của chuỗi tiếp thị.

Nhãn hiệu sinh thái và kế hoạch kiểm soát khung do ủy ban của các sản phẩm dán nhãn sinh thái cho khai thác thủy sản thực hiện.

Undercurrentnews