UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ (Nghị định 67), với tổng kinh phí thực hiện gần 1.321 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng thủy sản gần 559 tỷ đồng; cơ chế hỗ trợ tín dụng cho tàu cá gần 714 tỷ và chính sách bảo hiểm và hỗ trợ khác hơn 48 tỷ đồng.

Hiện tổng nhu cầu đóng mới tàu cá có công suất từ 400 CV trở lên ở địa phương đến năm 2016 là 92 chiếc, trong đó dự kiến 57 tàu vỏ gỗ, 35 tàu vỏ thép, composite và vật liệu khác với nhu cầu vốn vay hơn 440 tỷ đồng. Hỗ trợ vốn vay nâng cấp 70 tàu cá với kinh phí 122,5 tỷ đồng và nhu cầu vay vốn lưu động cho 412 tàu cá hơn 92 tỷ đồng.

 

Theo báo Tài Nguyên Môi Trường