Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Đối tượng áp dụng của thông tư này là các công ty nông, lâm nghiệp, công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được chuyển đổi và chưa được chuyển đổi, sắp xếp.

 

Đơn giá thuê đất hằng năm bằng tỷ lệ phần trăm nhân với giá đất tính thu tiền thuê đất với tỷ lệ là 0,5%. Đơn giá thuê đất được trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản bằng giá đất theo mục đích sử dụng tương ứng của thời hạn thuê đất do UBND cấp tỉnh quy định.

 

Phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bằng 50% đơn giá thuê đất hằng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề, có cùng mục đích sử dụng…

 

Theo HNM