Ngày 17-11, UBND tỉnh xác nhận đã quyết định thành lập Khu Bảo vệ thủy sản Hòn Voi- Vũng Đèo (xã Lộc Trì, H. Phú Lộc) dựa vào cộng đồng với diện tích 35ha.

Trong khu bảo vệ sẽ nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh, bao gồm: khai thác, nuôi trồng thủy sản (động vật và thực vật thủy sinh); chăn thả gia súc, gia cầm và các động vật khác; xây dựng các công trình sản xuất (kể cả công trình nhà ở).

Chi hội Nghề cá Lê Thái Thiện trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm bảo vệ, ngăn chặn các hành vi trái pháp luật gây hại và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý các hành vi vi phạm, gây hại đến Khu Bảo vệ thủy sản Hòn Voi- Vũng Đèo. Khu bảo vệ này nhằm mở rộng, phát triển mạng lưới các khu bảo vệ thủy sản trên toàn đầm phá, vùng nước nội địa Tam Giang-Cầu Hai.

Theo CAND