Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính về kết quả thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo nêu rõ: Qua báo cáo kết quả thực hiện tại các địa phương, nông dân có mong muốn tiếp tục thực hiện hoặc mở rộng Chương trình thí điểm BHNN.

Chính vì lý do trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, chưa nên kết thúc ngay Chương trình thí điểm BHNN khi Bộ Tài chính chưa đề xuất hướng sắp tới như thế nào.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Tài chính, sau ba năm triển khai, đến nay đã có 20 tỉnh, thành phố tham gia triển khai thí điểm BHNN. Theo đó, 304.017 hộ nông dân/tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia BHNN, trong đó có 233.361 hộ nghèo (chiếm 76,8%), 45.944 hộ cận nghèo (chiếm 15,1%), 24.711 hộ thường (chiếm 8,1%), một tổ chức sản xuất nông nghiệp.

Tổng giá trị được bảo hiểm của cả chương trình thí điểm đạt được 7.747,9 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị bảo hiểm cây lúa là 2.151 tỷ đồng, tổng giá trị bảo hiểm vật nuôi là 2.713,2 tỷ đồng, tổng giá trị bảo hiểm thủy sản là 2.883,7 tỷ đồng.

Tổng số tiền đã giải quyết bồi thường bảo hiểm đến thời điểm 20/6/2014 là 701,8 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm là 178,1%; trong đó, chủ yếu bồi thường bảo hiểm thủy sản với tổng số tiền đã bồi thường bảo hiểm là 669,5 tỷ đồng (tỷ lệ bồi thường là 306%); tiếp đó là bồi thường bảo hiểm cây lúa với tổng số tiền thực bồi thường là 19 tỷ đồng (tỷ lệ bồi thường 20,6%); bồi thường bảo hiểm vật nuôi là 13,3 tỷ đồng (tỷ lệ bồi thường là 15,9%).

 

Theo Giao thông vận tải